image

काहीतरी सांगत होती मुठा त्या सायंकाळी पण का कुणास ठाऊक सगळं पोटात ठेऊन तशीच शांत वाहत राहीली..

Advertisements